Regionálna integrovaná územná stratégia Košického kraja na roky 2014 – 2020 _ správa o hodnotení strategického dokumentu a návrhu strategického dokumentu.

Okresný úrad Košice – odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody  a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Komenského 52, 041 26 Košice oznamuje správu o hodnotení strategického dokumentu a návrhu strategického dokumentu – „Regionálna integrovaná územná stratégia Košického kraja na roky 2014 – 2020“. Klikni na riadok dole :

Regionálna integrovaná územná stratégia Košického kraja na roky

Oznámenie o strategickom dokumente – Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2016 – 2020

Okresný úrad Košice – odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody  a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Komenského 52, 041 26 Košice oznamuje o strategickom dokumente – Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2016 – 2020.  Klikni na riadok dole :

KSK – ozámenie – Program odpadového hospodárstva Košického kra

Verejná vyhláška.

Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. , Komenského 50, 042 48 Košice IČO: 36570460 v zastúpení spol. Vodohospodársky projekt s.r.o., Kavečianska cesta 41, 040 01 Košice IČO: 36568368 – návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby ,, Rochovce – Slavošovce – Čierna Lehota, Kanalizácia a ČOV “ – oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou. Klikni na riadok dole:

Verejná vyhláška VVS a.s. návrh na vydanie územného rozhodnutia o umestnení líniovej stavby Rochovce – Slavošovce – Čierna Lehota, Kanalizácia a ČOV.

Projekt pre územné rozhodnutie sa nachádza na Obecnom úrade v Rochovciach.

Klikna na riadok dole: katastralna situacia Rochovce:

C-2-katastralna situacia Rochovce

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Rochovce.

                                     Obecné zastupiteľstvo obce Rochovce,

  1. vyhlasuje v zmysle §18a ods. 2 zákona č. 369/1990 zb. o obecnom zriadení v platnom znení deň konania voľby hlavného kontrolóra na 16.05.2016 na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Rochovciach.

 

  1. Určuje pracovný úväzok hlavného kontrolóra obce Rochovce v rozsahu 10 hod. /mesačne.

 

  1. Určuje začiatok funkčného obdobia hlavného kontrolóra obce Rochovce na deň 17.05.2016, ktorý je určený ako deň nástupu do práce.

 

  1. Ustanovuje podmienky voľby hlavného kontrolóra:
  • 4.1. Kvalifikačné predpoklady – ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie
  • 4.2. Náležitosti prihlášky

– meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, trvalé bydlisko, kontaktný údaj

– údaj o najvyššom dosiahnutom vzdelaní doložený úradne overenou fotokópiou

príslušného dokladu o dosiahnutom vzdelaní

– profesijný životopis

– výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace

– súhlas so zverejnením osobných údajov na účely vykonania voľby v obecnom zastupiteľstve podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov

  • 4.3. Termín a spôsob odovzdania prihlášky

Termín ukončenia podávania prihlášok:  2.5. 2016 do 15:00 hod.

Miesto a spôsob odovzdávania prihlášok: písomnú prihlášku spolu s požadovanými dokladmi kandidát musí zaslať poštou alebo odovzdať osobne na adresu: Obecný úrad Rochovce 150, 049 36 Rochovce s označením „Voľba hlavného kontrolóra, neotvárať!“

  • 4.4. Proces voľby hlavného kontrolóra

Procesu voľby hlavného kontrolóra bude predchádzať prezentácia jednotlivých kandidátov.

Kandidáti sa budú prezentovať v poradí, v akom boli doručené ich prihlášky na obecný úrad, pričom každý kandidát má právo na vystúpenie v obecnom zastupiteľstve v deň konania voľby v časovom rozsahu max. 10 min.

Pozn.:  Voľba hlavného kontrolóra prebehne tajným hlasovaním v zmysle §18a, odst. 3 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

 

 

 

 

Hodina Zeme 2016.

Obec Rochovce sa zapája do projektu Hodina Zeme. Dňa 19.03.2016, t. j. v sobotu od 20.30 hod. do 21.30 hod. bude v obci Rochovce verejné osvetlenie vypnuté. Do projektu Hodina Zeme sa zapájajú mestá a obce na celom svete.

http://hodinazeme.svetelneznecistenie.sk/kto-sa-zapoji-v-roku-2016/

Životné jubileum 90 rokov – Amália Kočišová.

Dňa 12.03.2016 oslávila svoje 90. narodeniny Amália Kočišová.
Starosta obce Ing. Stanislav Levrinc bol oslávenkyni osobne zablahoželať k jej významnému životnému jubileu 90 rokov a poprial jej v mene svojom, ako aj v mene poslancov obecného zastupiteľstva v Rochovciach veľa zdravia, šťastia a lásky do ďalšieho života. Oslávenkyňa bola obdarovaná živým kvetom a malou pozornosťou od obce Rochovce.

DSCN2664 DSCN2671 DSCN2675 DSCN2668

Ľadová plocha na malom ihrisku pri Obecnom úrade v Rochovciach.

V mesiaci január 2016 obec Rochovce zalievala malé ihrisko kvôli vytvoreniu ľadovej plochy pre deti a mládež obce ako i pre všetkých obyvateľov, ktorí sa radi korčuľujú alebo hrajú hokej. Vo večerných hodinách sa dá zapnúť osvetlenie na ľadovú plochu. Pokiaľ budú mrazy obec sa bude starať o ľadovú plochu. Sme radi, keď sa deti a mládež venujú športu.

DSC_0743 DSC_0744 DSC_0769 DSC_0786

 

HARMONOGRAM ZBERU SEPAROVANÉHO ODPADU V OBCI ROCHOVCE NA ROK 2016.

HARMONOGRAM ZBERU SEPAROVANÉHO ODPADU V OBCI ROCHOVCE NA ROK 2016

JANUÁR                                                                                                                      08.01.2016       / PIATOK / – ZMIEŠANÉ PLASTY, PET FĽAŠE                                       27.01.2016       / STREDA / – SKLO

FEBRUÁR                                                                                                                   12.02.2016       / PIATOK /   – PET FĽAŠE

MAREC                                                                                                                                 03.03.2016       / ŠTVRTOK / – PAPIER                                                                     04.03.2016       / PIATOK / – ZMIEŠANÉ PLASTY, PET FĽAŠE

APRÍL                                                                                                                 08.04.2016       / PIATOK / – PET FĽAŠE

MÁJ                                                                                                                         05.05.2016       / ŠTVRTOK /- ZMIEŠANÉ PLASTY, PET FĽAŠE                               20.05.2016       / PIATOK /   – ELEKTRO ODPAD A KOVOVÉ OBALY

JÚN                                                                                                                    07.06.2016       / UTOROK / – PET FĽAŠE                                                      23.06.2016       / ŠTVRTOK / – SKLO

JÚL                                                                                                                        08.07.2016       / PIATOK / – ZMIEŠANÉ PLASTY, PET FĽAŠE

AUGUST                                                                                                                  05.08.2016       / PIATOK /   – PET FĽAŠE                                                                  31.08.2016       / STREDA / – PAPIER

SEPTEMBER                                                                                                    08.09.2016       / ŠTVRTOK / – ZMIEŠANÉ PLASTY, PET FĽAŠE

OKTÓBER                                                                                                                  07.10.2016       / PIATOK /  – PET FĽAŠE                                                           25.10.2016       / UTOROK / – ELEKTRO ODPAD A KOVOVÉ OBALY

NOVEMBER                                                                                                       04.11.2016       / PIATOK /   – ZMIEŠANÉ PLASTY, PET FĽAŠE                                    23.11.2016     / STREDA /     – SKLO

DECEMBER                                                                                                      07.12.2016       / STREDA /     – PET FĽAŠE

 Zásady zberu komunálneho odpadu a druhotných surovín:

1, Zbierané komodity vykladajte pred bránu svojho domu v čase do 6.30 hod. v deň vývozu.                                                                                                                                    2, Zbieraná komodita môže byť umiestnená aj v iných ako plastových vreciach.                  3, Vrecia nezaväzujte.                                                                                                            4, V deň vývozu sa zber môže uskutočniť aj vo večerných hodinách.

PAPIER :                                                                                                                            ÁNO – noviny, časopisy, kartón.

DO VRECA NEVKLADAJTE !!! – papier špinavý a mastný, fólie, celofán, obaly z masla, obaly z kávy, obaly z masla, jogurtov, škatuľové obaly od nápojov / Tetrapak /.

SKLO:                                                                                                                                    ÁNO – prázdne sklenené fľaše, tabuľového sklo musí byť rozbité.

DO VRECA NEVKLADAJTE !!! – porcelán, zrkadlá, autosklo, drôtené sklo, sklobetón, žiarovky a žiarivky, sklo kombinované s iným materiálom, znečistené sklo hlinou.

PET FĽAŠE:                                                                                                                      ÁNO – plastové fľaše od nealkoholických nápojov – zlisujte stlačením.

DO VRECA NEVKLADAJTE !!! – plastové fľaše od olejov, tetrapak, bandasky, fľaše od aviváže drogérie a pod.

KOVOVÉ OBALY:                                                                                                                 ÁNO – plechovky od alko a nealko nápojov – zlisujte stlačením.

DO VRECA NEVKLADAJTE !!! – kovové obaly kombinované s iným obalom

ZMIEŠANÉ PLASTY:                                                                                                        ÁNO – fólie, igelitové obaly, plastové fľaše, prepravky, plastové stoličky, plastové hračky, fľaše od aviváže a čistiacich prostriedkov, obaly od drogérie,

DO VRECA NEVKLADAJTE !!! – tetrapak, plastové fľaše od olejov, podlahové krytiny, laminát, matrace, hygienické potreby, žalúzie, špinavé fólie zo stavieb, plasty s prímesami iných materiálov, guma, tesnenia, kryty z neónov, polystyrén, bazény, sprchovacie kúty, autoplasty, nárazníky, plexisklo, lexan, strešná krytina.

 

PNEUMATIKY:                                                                                                                               ÁNO -Pneumatiky do vonkajšieho priemeru 1m – bez diskov.

 

ELEKTRONICKÝ ODPAD:                                                                                                 ÁNO – biela a čierna technika, spínače, počítače, televízory, hi-fi technika. Elektronický odpad musí byť v celku s elektronickými časťami.

DO VRECA NEVKLADAJTE !!! vyhrievacie telesá s výmurovkou, plynové spotrebiče.

 

TETRAPAK – spoplatnený vývoz:

ÁNO- škatuľové obaly od nápojov / džúsy, mlieko / – zlisujte stlačením

DO VRECA NEVKLADAJTE !!! špinavé obaly, papier, kartón, fólie a pod.

 

NEBEZPEČNÝ ODPAD:

Batérie a akumulátory, žiarovky, rozpúšťadlá, absorbenty, filtračné materiály, olejové filtre, prevodové a mazacie oleje, farby, obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok.

Odoberá len v pôvodnom balení po preukázaní sa preukazom totožnosti.

Nezbiera sa : eternit, sklenená vata, polystyrén

 

Zber zabezpečuje: FURA s.r.o., Jantárová 1, 040 01 Košice, tel:055 676 0132, Email: fura@fura.sk