Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 2
DNES: 23
TÝŽDEŇ: 23
CELKOM: 127151

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Pamätná kniha

Pamätná kniha

Letecké zábery obce Rochovce 2017

Letecké zábery obce Rochovce z 31.07.2017

Obsah

Späť

VZN o výške sadzieb dane z nehnuteľností pre katastrálne územie obce Rochovce na kalendárny rok 2002

Mení nariadenie:
Stav:
Platí
Dátum účinnosti: 01.01.2002

Obecné zastupiteľstvo v Rochovciach na základe § 6 ods.
6 a § 11 ods. 8 zákona SNR č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností
v znení neskorších predpisov s použitím § 13 ods. 1 citovaného
zákona v y d á v a pre územie obce Rochovce toto

Všeobecne záväzné nariadenie

o výške sadzieb dane z nehnuteľností pre katastrálne územie
obce Rochovce
na kalendárny rok 2002

§ 1
ÚVODNÉ USTANOVENIE
ZÁKLAD DANE A SADZBA DANE
Základ dane
(1) Spôsob výpočtu základu dane z pozemkov je uvedený v ust.
§ 5 zákona SNR č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností v znení
neskorších predpisov.
(2) Spôsob výpočtu základu dane zo stavieb je uvedený v ust.
§ 10 zákona SNR č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností v znení
neskorších predpisov.
(3) Výpočet sa musí prevádzať vždy k 1. januáru zdaňovacieho
obdobia, t.j. k 1.1.2002.
Na zmeny, ktoré nastanú počas zdaňovacieho obdobia správca
dane nebude prihliadať (§ 5 ods. 4 a § 10 ods. 2 citovaného záko-
na) s výnimkou prípadov podľa § 4 ods. 2 a podľa § 9 ods. 2 cito-
vaného zákona.
Sadzba dane
§ 2
Daň z pozemkov
(1) Sadzba dane z pozemkov je nasledovná:
a) orná pôda, chmelnice, vinice
a ovocné sady 0,75% zo základu dane
b) trvale trávnaté porasty 0,25% zo základu dane
c) lesné pozemky, na ktorých sú
hospodárske lesy 0,25% zo základu dane
(2) Sadzba dane z pozemkov predstavuje na každý i začatý m2
pozemku:
a) u ornej pôdy 0,75 Sk
b) u záhrad 0,10 Sk
c) u lesných pozemkov, na ktorých sú hospodár. lesy 0,25 Sk

§ 3
Daň zo stavieb
(1) Základná ročná sadzba dane zo stavieb je za každý aj za
čatý m2 zastavanej plochy s výnimkou ods. 3 tohto ustanovenia,
a to:
a) 1,- Sk za stavby na bývanie a za ostatné stavby tvoriace
príslušenstvo hlavnej stavby,
b) 1,- Sk za stavby pôdohospodársku produkciu, skleníky,
stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej
produkcie, stavby pre vodné hospodárstvo s výnimkou stavieb
na skladovanie inej ako vlastnej pôdohospodárskej produkcie
a stavieb na administratívu,
c) 3,- Sk za stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domče
kov na individuálnu rekreáciu,
d) 4,- Sk za samostatne stojace garáže a za samostatné stavby
hromadných garáží a stavby určené alebo používané na tieto
účely postavené mimo bytových domov,
e) 5,- Sk za priemyselné stavby a stavby slúžiace energetike,
stavby slúžiace stavebníctvu, s výnimkou stavieb na
skladovanie a administratívu,
f) 10,- Sk za stavby na ostatnú podnikateľskú a zárobkovú čin-
nosť, skladovanie a administratívu; pri administratívnych
budovách, ktoré slúžia aj na iné účely, sa uplatní táto
sadzba dane, ak sa budova využíva prevažne na administra-
tívne účely,
g) 3,- Sk za ostatné stavby.
(v súlade s ust. § 11 ods. 1 zákona SNR č. 317/1992 Zb. o dani
z nehnuteľností v znení neskorších predpisov).
(2) Sadzba dane za stavby na bývanie a za ostatné stavby
tvoriace príslušenstvo k hlavnej stavbe sa v obci Rochovce náso-
bia koeficientom 1,0 (v súlade s § 11 ods. 3 zák. SNR č.
317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností v znení neskorších predpi-
sov).
(3) Základné sadzby podľa predchádzajúcich odsekov sa zvyšu-
jú pri viacpodlažných stavbách o 0,75 Sk za každé ďalšie nadzemné
podlažie.
(4) Sadzba dane za stavby na ostatnú podnikateľskú a
zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu; pri
administrattívnych budovách, ktoré slúžia aj na iné účely, ak sa
budova využíva prevažne na administratívne účely sa zvyšuje o
150% t.j. na 25,-Sk za m2.

§ 4
SPOLOČNÉ USTANOVENIA

(1) Daňovník, ktorý podal daňové priznanie v roku 2000
podáva daňové priznanie len v tom prípade, ak u neho nastali
zmeny v okolnostiach rozhodujúcich pre vyrúbenie dane, a to

do 15. marca príslušného roka.

§ 5
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE

(1) Pokiaľ v tomto všeobecnom záväznom nariadení nie je
podrobnejšia úprava, odkazuje sa na zákon č.317/1992 o dani
z nehnuteľností v znení neskorších predpisov.
(2) Na tomto všeobecne záväznom nariadení obce Rochovce
sa uznieslo obecné zastupiteľstvo v Rochovciach svojím uznesením
číslo 7/2000z.
(3) Toto všeobecne závezné nariadenie nadobúda účinnosť
dňom 1.1.2002
V Rochovciach dňa 12.12.2001

Vyvesené: 12. 12. 2001

Dátum zvesenia:

Späť