Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 1
DNES: 22
TÝŽDEŇ: 22
CELKOM: 127150

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Pamätná kniha

Pamätná kniha

Letecké zábery obce Rochovce 2017

Letecké zábery obce Rochovce z 31.07.2017

Obsah

Späť

VZN o uplatňovaní dane z nehnuteľnosti na území obce Rochovce 1/2003

Mení nariadenie:
Stav:
Platí
Dátum účinnosti: 01.01.2004

Obecné zastupiteľstvo v Rochovciach na základe § 6 ods. 6, § 11 ods. 8 a § 11e ods. 7 zák. SNR č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľnosti v znení neskorších predpisov s použitím ust. § 23a ods. 1 citovaného zákona v y d á v a pre územie obce Rochovce toto

V Š E O B E C N E Z Á V Ä Z N É N A R I A D E N I E

O UPLATŇOVANÍ DANE Z NEHNUTEĽNOSTI
NA ÚZEMÍ OBCE ROCHOVCE.

ÚVODNÉ USTANOVENIA
§ 1

(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podrobne podmienky uplatňovania – určovania a vyberania dane z pozemkov, dane zo stavieb a dane z bytov ( ďalej len “dane z nehnuteľnosti” ) na území obce Rochovce a v jej jednotlivých častiach a tiež:
– výšku sadzby dane z nehnuteľnosti,
– hodnotu koeficientov v závislosti od počtu obyvateľov,
– podmienky oslobodenia od dane z nehnuteľností,
– podmienky úľav od dane z nehnuteľností
– podmienky správy dane obcou Rochovce v daňovom konaní podľa zák. SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení neskorších predpisov,
– podmienky vyrubovania a platenia dane z nehnuteľností.
(2) Zdaňovacím obdobím pre účely tohto všeobecne záväzného nariadenia je kalendárny rok.
(3) Správca dane nemôže v individuálnych prípadoch vykonať opatrenia na odstránenie tvrdostí, ktoré by mohli zo zák. SNR č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľnosti v znení neskorších predpisov vzniknúť.

Čl. I.
Správa dane

§ 2

(1) Správu dane z nehnuteľnosti vykonáva obec Rochovce prostredníctvom starostu obce a poverených zamestnancov obce Rochovce ( § 13 ods. 1 zák. SNR č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľnosti v znení neskorších predpisov ).
Postavenie povereného zamestnanca obce – správcu dane z nehnuteľnosti nemá hlavný kontrolór obce Rochovce Tým ale nie je dotknuté jeho právo vykonávať na tomto úseku výkonu verejnej správy kontrolu podľa osobitných právnych predpisov.
(2) Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti – dane z pozemkov, dane zo stavieb a dane z bytov) podáva daňovník v súlade s ust. § 16 a § 17 zák. SNR č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľnosti v znení neskorších predpisov.
(3) Daňovníkmi sú tí, ktorí sú uvedení v jednotlivých ustanoveniach zák. SNR č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľnosti v znení neskorších predpisov – pokiaľ ide o daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov.

§ 3
Daňové priznanie

(1) Daňové priznanie je povinný podať každý, komu vzniká na základe zák. SNR č.317/1992 Zb. o dani z nehnuteľnosti v znení neskorších predpisov daňová povinnosť.
(2) Daňové priznanie možno účinne podať len na tlačive vydanom Ministerstvom financií Slovenskej republiky.
Tlačivá si môže daňovník vyzdvihnúť na Obecnom úrade v Rochovciach v úradných hodinách.
(3) Daňové priznanie musí obsahovať najmä:
– meno, priezvisko, titul, adresu trvalého pobytu a rodné číslo, resp. u právnickej osoby a fyzickej osoby – podnikateľa obchodné meno, IČO a sídlo,
– bližšiu špecifikáciu dane z nehnuteľnosti – t. j. daň z pozemkov alebo daň zo stavieb, resp. daň z bytov,
– predmet dane – presné označenie nehnuteľnosti v súlade s platnou právnou úpravou /zákon SNR č.162/1995 Z. z. – katastrálny zákon/,
– základ dane,
– spôsob výpočtu dane /napr. na základe geometrického plánu, premeraním objektu a pod./,
– výslednú sumu dane, spôsob platenia dane,
– dátum a podpis daňovníka.
(4) K daňovému priznaniu je potrebné – podľa podmienok a situácie – doložiť:
– doklady o vlastníctve, resp. inom právnom vzťahu k nehnuteľnosti,
– výkresy, príp. kópie z pozemkovej mapy, geometrický plán.
Tieto doklady je povinný daňovník doložiť vždy na výzvu správcu dane.
(5) Bližšie podmienky registračnej a oznamovacej povinnosti daňových subjektov – daňovníkov dane z nehnuteľnosti sú stanovené v § 31 zák. SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení neskorších predpisov a vo “Všeobecne záväznom nariadení obce Rochovce o bližších podmienkach registračnej a oznamovacej povinnosti daňových subjektov na území obce Rochovce “.
(6) Daňovník je vždy povinný vyplniť v daňovom priznaní všetky údaje. V prípade, že predtlačené riadky nepostačujú na splnenie zhora uvedenej povinnosti, údaje doplní na samostatnom liste, ktorý doručí správcovi dane spolu s daňovým priznaním ( napr. viacero účtov v peňažných ústavoch a pod.).
(7) Údaje uvedené v daňových priznaniach ako aj tvoriace obsah spisu daňovníka sú osobnými údajmi a ich ochrana v podmienkach obce Rochovce je zabezpečená “Bezpečnostným projektom na ochranu osobných údajov a utajovaných skutočností v podmienkach obce Rochovce” a povinnosťou zachovávať mlčanlivosť zo strany starostu obce, poverených zamestnancov správcu dane ako aj hlavného kontrolóra obce v súlade s ust. § 23 zák. SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení neskorších predpisov.

Čl. II.
ZAKLAD DANE A SADZBA DANE

Základ dane

§ 4

(1) Spôsob výpočtu základu dane z pozemkov, dane zo stavieb a dane z bytov je uvedený v ustanoveniach zák. SNR č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľnosti v znení neskorších predpisov.
(2) Výpočet sa musí prevádzať vždy k l. januáru zdaňovacieho obdobia.
Na zmeny ktoré nastanú počas zdaňovacieho obdobia správca dane nebude prihliadať, okrem prípadov, kde je to upravené platnou právnou úpravou..

Sadzba dane

§ 5
Daň z pozemkov

(1) Sadzba dane z pozemkov je nasledovná:
a/ orná pôda, chmelnice, vinice a ovocné sady 0,75 % zo základu dane
b/ trvalé trávnaté porasty 0,25% zo základu dane
c/ lesné pozemky na ktorých sú hospodárske lesy 0,25 % zo základu dane
(2) Sadzba dane z pozemkov predstavuje na každý i začatý m2 pozemku:
a/ u záhrad 0,10 Sk
b/ u zastavaných plôch a nádvorí 0,10 Sk
c/ u ostatných plôch s výnimkou stavebných pozemkov 0,10 Sk
d/ u stavebných pozemkoch 1,00 Sk

(3) V podmienkach obce Rochovce sa uplatňuje koeficient 1 – a to v závislosti od počtu obyvateľov obce.

§ 6
Daň zo stavieb

(1) Základná ročná sadzba dane zo stavieb je za každý aj započatý m2 zastavanej plochy s výnimkou ods. 3 tohto ustanovenia a to:
a/ 1,- Sk za stavby na bývanie a za ostatné stavby tvoriace príslušenstvo k hlavnej stavbe,
b/ 1,- Sk za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie, stavby pre vodné hospodárstvo s výnimkou stavieb na skladovanie inej ako vlastnej pôdohospodárskej produkcie, a stavieb na administratívu,
c/ 3,- Sk za stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu,
d/ 4,- Sk za samostatne stojace garáže a za samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené alebo používané na tieto účely postavené mimo bytových domov,
e/ 5,- Sk za priemyselné stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu s výnimkou stavieb na skladovanie a administratívu,

f/ 10- Sk za stavby na ostatnú podnikateľskú a zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu; pri administratívnych budovách, ktoré slúžia aj na iné účely, sa uplatní táto sadzba dane, ak sa budova využíva prevažne na administratívne účely,
g/ 3- Sk za ostatné stavby.
(v súlade s ust. § 11 ods. 1 zákona SNR č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľnosti v znení
neskorších predpisov).
(2) Sadzba dane za stavby určená podľa odseku 1 tohto ustanovenia sa v obci Rochovce násobí koeficientom 1,0 – a to v závislosti od počtu obyvateľov (v súlade s § 11 ods. 3 zák. SNR č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľnosti v znení neskorších predpisov.)
(3) Základné sadzby podľa predchádzajúcich odsekov sa zvyšujú pri viacpodlažných stavbách
o 0,75 Sk za každé ďalšie nadzemné podlažie.
(4) Sadzba dane zo stavieb slúžiacich na ostatnú podnikateľskú a zárobkovú činnosť,
skladovanie a administratívu, pri administratívnych budovách , ktoré slúžia aj na iné účely, ak
sa budova využíva prevažne na administratívne účely sa zvyšuje o 150 % (§ 11 ods. 6 a 7 cit.
Zákona) t. j. na 25,- Sk za m2.

Čl. III.
PLATENIE A VYRUBOVANIE DANE

§ 7
Platenie dane

(1) Daňovník je povinný v daňovom priznaní uviesť všetky okolnosti rozhodujúce pre výpočet dane a daň z nehnuteľnosti si sám vypočítať.
Poverení zamestnanci správcu dane – obce Rochovce nie sú oprávnení vypisovať tlačivá na uplatňovanie nárokov a povinností podľa zák. SNR č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľnosti v znení neskorších predpisov a tohto všeobecne záväzného nariadenia
(2) Dane sa platia správcovi dane v slovenskej mene.
Daň možno zaplatiť;
a) bezhotovostným prevodným príkazom na účet obce
b) v hotovosti: – poštovou poukážkou,
– do pokladne v určenej kancelárii obecného úradu .
Pri každej platbe musí byť uvedené, na ktorú daň je platba určená.
Ak platba neobsahuje bližšiu špecifikáciu alebo ak ide o neúplnú špecifikáciu postupuje správca dane v súlade s osobitným právnym predpisom ( zák. SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení neskorších predpisov ).
(3) Daňovníci sú povinní sa riadiť ust. § 19 zák. SNR č. 317/1992 Zb. o dani s nehnuteľnosti v znení neskorších predpisov a jednotlivými ustanoveniami osobitného zákona ( zák. SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení neskorších predpisov ).

§ 8
Vyrubovanie dane

(1) Daň s nehnuteľnosti sa vyrubuje sa zdaňovacie obdobie podľa stavu k 1. januáru kalendárneho roka.
Pritom sa neprihliada na zmeny, ktoré nastanú v priebehu kalendárneho roka, s výnimkami stanovenými platnou právnou úpravou.
(2) Vyrúbená daň z nehnuteľnosti je splatná v termínoch určených platnou právnou úpravou – § 19 zák. SNR č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľnosti v znení neskorších predpisov.
(3) Správca dane na základe daňového priznania vyrúbi daň platobným výmerom . Vyrubovanie dane sa riadi ust. § 18 zák. SNR č. 317/1992 Zb. o dani a nehnuteľnosti v znení neskorších predpisov.

Čl. IV.
DAŇOVÉ KONANIE

§ 9

(1) Daňové konanie sa riadi – ak zák. SNR č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľnosti v znení neskorších predpisov neustanovuje niečo iné – zákonom SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení neskorších predpisov.
(2) Daňovníci sú povinní spolupôsobiť v daňovom konaní.
(3) V prípade, že si daňovníci nebudú plniť jednotlivé povinnosti vyplývajúce z platnej právnej úpravy a tohto všeobecne záväzného nariadenia, bude postupované v súlade s platnou právnou úpravou – najmä ust. § 35 zák. SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení neskorších predpisov.
Tým nie je dotknutá priestupkovo – právna zodpovednosť, resp. trestno – právna zodpovednosť daňovníkov.

Čl. V.
SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 10
Spoločné ustanovenia

(1) Daňovníci sú povinní do 30 dní po dni keď udalosť nastala alebo úkon nadobudol účinnosť správcovi dane oznámiť všetky skutočnosti rozhodné pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti – § 14 ods. 2 zák. SNR č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľnosti v znení neskorších predpisov.
Ak nebudú splnené povinnosti uvedené zhora, správca dane uloží pokutu.
V tom – ktorom konkrétnom prípade o výške pokuty rozhoduje starosta obce Rochovce a to na základe najmä nasledovných kritérií:
– ospravedlniteľnosť nepredloženia daňového priznania,
– snaha o súčinnosť so správcom dane,
– objektívna zdôvodniteľnosť,

Popri tom prihliada aj na dôvody uvedené v ust. § 35 zák. SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení neskorších predpisov.
(2) Na konanie o uložení pokuty sa vzťahuje zák. SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení neskorších predpisov.

§ 11
Záverečné ustanovenia

(1) Výnos dane z nehnuteľnosti je príjmom rozpočtu obce Rochovce.
(2) Pokiaľ v tomto všeobecne záväznom nariadení nie je podrobnejšia úprava, odkazuje sa na zák. SNR č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľnosti v znení neskorších predpisov a zák. SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení neskorších predpisov.
(3) V individuálnych prípadoch vo veciach dane z nehnuteľnosti rozhoduje vždy starosta obce ako príslušný orgán podľa § 13 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
(4) Na tomto všeobecne záväznom nariadení obce Rochovce sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Rochovciach a to dňa 12.12.2003.
(5) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. 1. 2004.

V Rochovciach dňa 12.12.2003

…………………………………..
Ing. Stanislav Levrinc
starosta obce

Vyvesené: 12. 12. 2003

Dátum zvesenia:

Späť