Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 3
DNES: 24
TÝŽDEŇ: 24
CELKOM: 127152

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Pamätná kniha

Pamätná kniha

Letecké zábery obce Rochovce 2017

Letecké zábery obce Rochovce z 31.07.2017

Obsah

Späť

VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 1/2005

Mení nariadenie: 3/2004 zo dňa 8.12.2004
Stav: Platí
Dátum účinnosti: 01.01.2006

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Rochovce dňa: 22.11.2005
VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Rochovce dňa: 13.12.2005
VZN nadobúda účinnosť dňa: 01.01.2006

Obecné zastupiteľstvo v Rochovciach. na základe § 6 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zák. č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov v y d á v a pre územie obce Rochovce toto

V Š E O B E C N E Z Á V Ä Z N É N A R I A D E N I E

č. 1/ 2005

o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

na území obce Rochovce

I. č a s ť
ÚVODNÉ USTANOVENIA
§ 1
(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len “VZN”) upravuje podrobne podmienky ukladania miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len “miestne dane a miestny poplatok”) na území obce Rochovce
(2) Obec Rochovce na svojom území ukladá tieto miestne dane:
a/ daň z nehnuteľností,
b/ daň za psa,
c/ daň za užívanie verejného priestranstva,
d/ daň za predajné automaty,
e/ daň za nevýherné hracie prístroje,

– 2 –
(3) Obec Rochovce na svojom území ukladá miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
(4) Zdaňovacím obdobím miestnych daní a to dane z nehnuteľností, dane za psa, dane za predajné automaty, dane za nevýherné hracie prístroje je kalendárny rok.

II. č a s ť
Miestne dane
Daň z nehnuteľností
§ 2
Daň z nehnuteľností zahŕňa
a/ daň z pozemkov,
b/ daň zo stavieb,

§ 3
Daň z pozemkov
(1) Daňovníkom dane z pozemkov sú tí, ktorí sú uvedení v ustanovení § 5 zák. č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len “zákon o miestnych daniach”).
(2) Predmetom dane z pozemkov sú pozemky na území obce Rochovce v členení podľa § 6 ods. 1 až 7 zákona o miestnych daniach.
(3) Spôsob výpočtu základu dane z pozemkov je uvedený v ustanovení § 7 zákona o miestnych daniach. Výpočet sa musí prevádzať vždy k l. januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny, ktoré nastanú počas zdaňovacieho obdobia správca dane nebude prihliadať, okrem prípadov, kde je to upravené platnou právnou úpravou.
(4) Všeobecná ročná sadzba dane z pozemkov je pre jednotlivé druhy pozemkov nasledovná
a/ orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady 0,50 % zo základu dane,
b/ trvalé trávne porasty 0,75 % zo základu dane,
c/ záhrady 0,30% zo základu dane,
d/ lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy 0,50 % zo základu dane,
e/ zastavané plochy a nádvoria 0,30 % zo základu dane,
g/ stavebné pozemky 0,25 % zo základu dane,
h/ ostatné plochy okrem stavebných pozemkov 0,30 % zo základu dane.
.

§ 4
Daň zo stavieb
(1) Daňovníkom dane zo stavieb sú tí, ktorí sú uvedení v ustanovení § 9 zákona o miestnych daniach.
(2) Predmetom dane zo stavieb sú stavby na území obce Rochovce, ktoré majú jedno alebo viac nadzemných podlaží alebo podzemných podlaží, spojené so zemou pevným základom. Na daňovú povinnosť nemá vplyv skutočnosť, že stavba sa prestala užívať.

– 3 –
(3) Základom dane zo stavieb je výmera zastavanej plochy v m2. Zastavanou plochou sa rozumie pôdorys stavby na úrovni najrozsiahlejšej nadzemnej časti stavby, pričom sa do zastavanej plochy nezapočítava prečnievajúca časť strešnej konštrukcie stavby.
(4) Upravená sadzba dane zo stavieb je za každý aj začatý m2 zastavanej plochy nasledovná
a/ 1,-Sk za stavby na bývanie a ostatné stavby tvoriace príslušenstvo hlavnej stavby,
b/ 1,-Sk za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
c/ 3,-Sk za stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu,
d/ 4,-Sk za samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené alebo používané na tieto účely postavené mimo bytových domov,
e/ 5,-Sk za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
f/ 40,-Sk za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou,
g/ 3,-Sk za ostatné stavby neuvedené v písmenách a/ až f/.
(5) Sadzba dane podľa odseku 4 písm. a/ , b/,c/,d/e/, f/, g/ tohto ustanovenia sa pri viacpodlažných stavbách zvyšuje o 0,75 -Sk za každý aj začatý m2 zastavanej plochy za každé ďalšie nadzemné podlažie.

§ 5
Spoločné ustanovenia pre daň z nehnuteľností
(1) Správca dane poskytuje v obci Rochovce oslobodenie od dane z pozemkov:
a/ na ktorých je cintorín,
b/ verejne prístupných parkov, priestorov,
c/ priestorov tvoriace okolie ev. a kostola,
d/ športové ihriská,
e/ obecných.
(2) Správca dane poskytuje v obci Rochovce oslobodenie od dane zo stavieb u týchto stavieb:
a/ stavby užívané na účely sociálnej pomoci, knižnice, klub dôchodcov, dom smútku,
b/ ev. a v. kostol,
c/ obecné budovy a stavby.
(3) Daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období , v ktorom daňovník stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane, a zaniká 31. decembra zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo , správa, nájom alebo užívanie nehnuteľností. Ak sa daňovník stane vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti 1. januára bežného zdaňovacieho obdobia, vzniká daňová povinnosť týmto dňom. Na vyrubenie dane z nehnuteľností je rozhodujúci stav k l. januáru zdaňovacieho obdobia.
Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia, sa neprihliada.

– 4 –
(4) Fyzická osoba alebo právnická osoba v priebehu príslušného zdaňovacieho obdobia je povinná oznámiť správcovi dane skutočnosti rozhodujúce pre vznik alebo zánik
daňovej povinnosti k dani z nehnuteľností a každú zmenu týchto skutočností do 30 dní odo dňa, keď tieto skutočnosti alebo ich zmeny nastali.
(5) Daňové priznanie k dani z nehnuteľností (ďalej len “priznanie”) je daňovník povinný podať príslušnému správcovi dane do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia, ak tento zákon neustanovuje inak a v ďalších zdaňovacích obdobiach do tohto termínu, len ak nastali zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie dane z nehnuteľností.
Za zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie dane sa nepovažuje zmena sadzieb dane z nehnuteľností.
Ak je pozemok, stavba, byt a nebytový priestor v bytovom dome v spoluvlastníctve viacerých osôb (§ 5 ods.4, § 9 ods. 3 a § 13 ods. 2), priznanie podá každá fyzická osoba alebo právnická osoba. Ak sa spoluvlastníci dohodnú, priznanie podá ten, koho dohodou určili spoluvlastníci, pričom túto skutočnosť musia písomne oznámiť správcovi dane pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania. To sa nevzťahuje na manželov, ktorí majú pozemok, stavbu, byt alebo nebytový priestor v bytovom dome v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov; v tomto prípade priznanie podáva jeden z manželov.
(6) Daňovník je povinný v priznaní uviesť všetky skutočnosti rozhodujúce na výpočet dane a daň si sám vypočítať.
(7) Daňovník, ak ide o fyzickú osobu, je povinný uviesť v priznaní aj meno, priezvisko, titul, adresu trvalého pobytu, rodné číslo a ak ide o právnickú osobu je povinný uviesť aj obchodné meno alebo názov, identifikačné číslo a sídlo. Súčasne je daňovník povinný vyplniť všetky údaje podľa daňového priznania. Osobné údaje podľa tohto odseku sú chránené podľa osobitného predpisu.
(8) Daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov vyrubí správca dane každoročne do 15. mája bežného zdaňovacieho obdobia. Pri dohode spoluvlastníkov správca dane vyrubí daň tomu spoluvlastníkovi, ktorý na základe ich dohody podal priznanie podľa § 19 ods. 2 zákona o miestnych daniach; v prípade bezpodielového spoluvlastníctva manželov tomu z manželov, ktorý podal priznanie.
(9) Vyrubená daň z nehnuteľností je splatná do 31. mája bežného zdaňovacieho obdobia.

Daň za psa
§ 6
(1) Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou.
Predmetom dane za psa nie je pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely, pes umiestnený v útulku zvierat, pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa občan s ťažkým zdravotným postihnutím.
(2) Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom psa alebo držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.
(3) Základom dane je počet psov.
(4) Sadzba dane je 100 ,-Sk za jedného psa a kalendárny rok.
(5) Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane podľa § 22 ods. 1 zákona o miestnych daniach a zaniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daňovník už nie je vlastníkom alebo držiteľom psa.
– 5 –
(6) Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti a v tejto lehote zaplatiť daň na zdaňovacie obdobie alebo pomernú časť dane na zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikla daňová povinnosť.
Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to oznámi správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená.
Písomné oznámenie sa doručuje dvojmo na obecný úrad a musí obsahovať najmä označenie vlastníka (resp. držiteľa) psa menom, priezviskom a adresou trvalého pobytu, označenie psa, jeho vek, spôsob a dátum nadobudnutia, stanovište psa uvedením adresy vlastníka, resp. držiteľa, druh rasy.
(7) Spôsoby preukazovania vzniku daňovej povinnosti:
a/ písomným oznámením podľa bodu (6) posledný odsek.
(8) Spôsoby preukazovania zániku daňovej povinnosti:
a/ písomné oznámenie, akým spôsobom bol pes utratený, resp. komu odpredaný, darovaný, pri úhyne čestné prehlásenie. Utratenie dokladovať písomným prehlásením osoby, ktorá vykonala úkon. Naloženie s uhynutým zvieraťom / zakopanie / dokladovať čestným vyhlásením, resp. dokladom / kafilérka /.
(9) Daň za psa obec po prvý krát vyrubí platobným výmerom. V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 31. januára tohto zdaňovacieho obdobia.
(10) Spôsoby vyberania dane:
a/ v hotovosti do pokladne obecného úradu,
b/ poštovou poukážkou na účet obce
c/ prevodným príkazom na účet obce

Daň za užívanie verejného priestranstva
§ 7
(1) Verejným priestranstvom na účely tohto VZN sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve obce Rochovce, ktorými sa rozumejú nasledovné miesta:
a/ hlavné (štátne) a všetky vedľajšie (miestne) cestné komunikácie v celej svojej dĺžke a v šírke od krajnice po krajnicu,
b/ vybudovaný chodník, príp. aj upravená plocha pre chodenie obyvateľov na celom území obce,
c/ trhovisko, námestie
(2) Vyhradenými priestormi verejného priestranstva na dočasné parkovanie motorového vozidla v obci Rochovce sú:
a/ odstavná plocha pred miestnymi potravinami ,
b/ plochy pred obecným úradom
(3) Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva a dočasné parkovanie motorového vozidla na vyhradenom priestore verejného priestranstva.
(4) Osobitným užívaním verejného priestranstva sa podľa tohto VZN rozumie
a/ umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb,
b/ umiestnenie stavebného zariadenia, predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií,
c/ umiestnenie skládky,
– 6 –
d/ trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska,
(5) Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva.
(6) Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného priestranstva v m2 alebo parkovacie miesto.
(7) Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva je 10,-Sk za každý aj začatý m2 osobitne užívaného verejného priestranstva a za každý aj začatý deň.
Za dočasné parkovanie motorového vozidla je sadzba 5,-Sk za každú aj začatú hodinu a jedno parkovacie miesto.
(8) Daňová povinnosť vzniká začatím užívania verejného priestranstva a zaniká ukončením užívania verejného priestranstva.
Daňovník je povinný osobne alebo písomne podať oznámenie o začatí užívania verejného priestranstva Obecnému úradu v Rochovciach – a to pred začatím osobitného užívania verejného priestranstva, výnimočne v deň, v ktorom sa má realizovať užívanie verejného priestranstva.
Daňovník je tiež povinný ohlásiť do 3 dní každú skutočnosť, ktorá má alebo môže mať vplyv na výšku stanovenej, resp. zaplatenej dane. Daňovník je povinný oznámiť Obecnému úradu v Rochovciach skutočnosť, že osobitné užívanie verejného priestranstva skončilo a verejné priestranstvo bolo uvedené do pôvodného stavu.
(9) Miestnu daň obec vyrubí platobným výmerom a splatnosť sa stanovuje nasledovne:
a/ jednorázovo v hotovosti do pokladne obecného úradu,
b/ pri dobe užívania verejného priestranstva najviac 15 dní pri ohlasovaní vzniku poplatkovej povinností na Obecnom úrade v Rochovciach ,
c/ pri dobe užívania verejného priestranstva dlhšie ako 15 dní a to týždennými alebo mesačnými splátkami, pričom termín a spôsob splátok určí poverený zamestnanec správcu miestnej dane na Obecnom úrade v Rochovciach pri ohlásení vzniku daňovej povinnosti daňovníkom.

Daň za predajné automaty
§ 8
(1) Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu (ďalej len “predajné automaty”).
(2) Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá predajné automaty prevádzkuje.
(3) Základom dane je počet predajných automatov.
(4) Sadzba dane je 1000 ,-Sk za jeden predajný automat a kalendárny rok.
(5) Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania predajných automatov a zaniká dňom ukončenia ich prevádzkovania.
(6) Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti a v tejto lehote zaplatiť daň na zdaňovacie obdobie alebo pomernú časť dane na zostávajúce dni zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikla daňová povinnosť. V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 31. januára tohto zdaňovacieho obdobia.
Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to oznámi správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce dni zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená.
– 7 –
Oznamovaciu povinnosť si daňovník musí splniť písomným oznámením, ktoré doručí osobne alebo doporučeným listom na Obecný úrad v Rochovciach. Písomné oznámenie pri vzniku daňovej povinnosti obsahuje – identifikačné údaje daňovníka, identifikáciu predajného automatu, miesto prevádzkovania, dátum vzniku daňovej povinnosti. Písomné oznámenie pri zániku daňovej povinnosti obsahuje – identifikačné údaje daňovníka, identifikáciu predajného automatu, miesto doterajšieho prevádzkovania, dátum zániku daňovej povinnosti.
(7) Daň obec vyberá nasledovným spôsobom :
a/ v hotovosti do pokladne obecného úradu,
b/ poštovou poukážkou na účet obce
c/ prevodným príkazom na účet obce
(8) Na účely výberu dane prevádzkovateľ je povinný viesť nasledovnú preukaznú evidenciu ohľadne každého predajného automatu osobitne:
a/ obchodné meno prevádzkovateľa,
b/ umiestnenie automatu,
c/ výrobné číslo predajného automatu,
d/dátum vzniku daňovej povinnosti,
e/ dátum úhrady dane,
f/ dátum zániku daňovej povinnosti.

Daň za nevýherné hracie prístroje
§ 9
(1) Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú výhru a sú prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti (ďalej len “nevýherné hracie prístroje”).
(2) Nevýherné hracie prístroje sú:
a) elektronické prístroje na počítačové hry,
b) mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné hry.
(3) Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje prevádzkuje.
(4) Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov.
(5) Sadzba dane je 500 ,-Sk za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok.
(6) Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania nevýherných hracích prístrojov a zaniká dňom ukončenia ich prevádzkovania.
(7) Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti a v tejto lehote zaplatiť daň na zdaňovacie obdobie alebo pomernú časť dane na zostávajúce dni zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikla daňová povinnosť. V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 31. januára tohto zdaňovacieho obdobia.
Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to oznámi správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce dni zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená.
Oznamovaciu povinnosť si daňovník musí splniť písomným oznámením, ktoré doručí osobne alebo doporučeným listom na Obecný úrad v Rochovciach . Písomné oznámenie pri vzniku daňovej povinnosti obsahuje – identifikačné údaje daňovníka, identifikáciu nevýherného hracieho prístroja, miesto prevádzkovania, dátum vzniku daňovej povinnosti. Písomné oznámenie pri zániku daňovej povinnosti obsahuje – identifikačné údaje daňovníka, identifikáciu nevýherného hracieho prístroja, miesto doterajšieho prevádzkovania, dátum zániku daňovej povinnosti.
– 8 –
(8) Daň obec vyberá nasledovným spôsobom :
a/ v hotovosti do pokladne obecného úradu,
b/ poštovou poukážkou na účet obce
c/ prevodným príkazom na účet obce
(9) Na účely výberu dane prevádzkovateľ je povinný viesť nasledovnú preukaznú evidenciu ohľadne každého nevýherného hracieho prístroja osobitne:
a/ obchodné meno prevádzkovateľa,
b/ výrobné číslo nevýherného hracieho prístroja,
c/ umiestnenie hracieho prístroja ( miestnosť ),
d/dátum vzniku daňovej povinnosti,
e/ dátum úhrady dane,
f/ dátum zániku daňovej povinnosti.

III. č a s ť
Miestny poplatok
Miestny poplatok za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady
§ 10
(1) Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len “poplatok”) sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce.
(2) Ak ďalej nie je ustanovené inak, poplatok platí poplatník, ktorým je
a) fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na území obce oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha (ďalej len “nehnuteľnosť”),
b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie,
c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania.
(3) Ak má osoba podľa odseku 2 písm. a) v obci súčasne trvalý pobyt a prechodný pobyt, poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu. Ak má osoba podľa odseku 2 písm. a) tohto ustanovenia v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a súčasne je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť na iný účel ako na podnikanie, poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu .
(4) Poplatok od poplatníka v ustanovenej výške pre obec vyberá a za vybraný poplatok ručí
a/ vlastník nehnuteľnosti; ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých spoluvlastníkov alebo ak ide o bytový dom, poplatok vyberá a za vybraný poplatok ručí zástupca alebo správca určený spoluvlastníkmi, ak s výberom poplatku zástupca alebo správca súhlasí; ak nedošlo k určeniu zástupcu alebo správcu, obec určí spomedzi vlastníkov alebo spoluvlastníkov zástupcu, ktorý poplatok pre obec vyberie,
b/ správca, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo obec (ďalej len “platiteľ”). Platiteľ a poplatník sa môžu písomne dohodnúť, že poplatok obci odvedie priamo poplatník; za odvedenie poplatku obci ručí platiteľ.

– 9 –
(5) Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v odseku 2 tohto ustanovenia. Poplatková povinnosť zaniká dňom, ktorým zanikne skutočnosť zakladajúca vznik poplatkovej povinnosti.
(6) Sadzba poplatku je
a/ 100,-Sk za osobu a kalendárny rok , kde je zhromažďovanie TKO vo veľkoobjemových kontajneroch umiestnených v obci a vývoz je zabezpečený podľa potreby.
b/ Sadzba poplatku u právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov je 500,-Sk za jedného zamestnanca.
(7) Poplatník je povinný do jedného mesiaca odo dňa vzniku povinnosti platiť poplatok, odo dňa, keď nastala skutočnosť, ktorá má vplyv na zánik poplatkovej povinnosti, ako aj od skončenia obdobia určeného obcou, za ktoré platil poplatok, v prípade ak došlo k zmene už ohlásených údajov, ohlásiť obci
a/ svoje meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného pobytu (ďalej len “identifikačné údaje”); ak je poplatníkom osoba podľa odseku 2 písm. b)
alebo písm. c) tohto ustanovenia názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, identifikačné číslo (IČO),
b/ identifikačné údaje iných osôb, ak za ne plní povinnosti poplatníka podľa § 77 ods. 7 zákona o miestnych daniach,
c/ údaje rozhodujúce na určenie poplatku podľa § 79 zákona o miestnych daniach /ak je zavedený množstvový zber/, spolu s ohlásením predloží aj doklady potvrdzujúce uvádzané údaje; ak súčasne požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku podľa § 83 zákona o miestnych daniach aj doklady, ktoré odôvodňujú zníženie alebo odpustenie poplatku.
(8) Poplatník je oprávnený podať obci ohlásenie aj v prípade, ak zistí, že jeho povinnosť platiť poplatok má byť nižšia, ako mu bola vyrubená, alebo ak žiada o zníženie poplatku z dôvodu, že neužíva nehnuteľnosť, ktorú je oprávnený užívať.
(9) Poplatok vyrubí obec platobným výmerom
(10) Splatnosť poplatku je do 30.06. bežného roku, za ktorý sa poplatok vyrubuje.
(11) Obec poplatok odpustí za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže na základe nasledovných dokladov, že sa v obci nezdržiaval viac ako 90 dní v roku:
a/ predložením potvrdenia, že je dlhodobo zamestnaný mimo územia SR,
b/ predložením pracovnej zmluvy resp. potvrdenia zamestnávateľa, že je zamestnaný mimo
územia okresu,
c/ predložením potvrdenia o ubytovaní študenta,
d/ čestným prehlásením daňovníka, že sa dlhodobo zdržiava mimo územia SR (resp.
prehlásenie rodinného príslušníka),
e/ predložením potvrdenia o úhrade poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné
odpady mimo územia obce Rochovce
f/ prehlásenie, že v určenom období vykonáva základnú vojenskú službu alebo že neužíva nehnuteľnosť, ktorú je oprávnený užívať, viac ako 90 po sebe nasledujúcich dní .
(12) Poplatok sa určuje na obdobie roka 2006.

IV. č a s ť
Spoločné a záverečné ustanovenia
§ 11
Spoločné ustanovenia
(1) Správu miestnych daní a miestneho poplatku vykonáva obec Rochovce prostredníctvom starostu obce a poverených zamestnancov obce Rochovce .

– 10 –
(2) Postavenie povereného zamestnanca obce – správcu dane z nehnuteľnosti nemá hlavný kontrolór obce Rochovce

§ 12
Záverečné ustanovenia
(1) Pokiaľ v tomto všeobecne záväznom nariadení nie je podrobnejšia úprava, odkazuje sa na zákon o miestnych daniach a zák. SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení neskorších predpisov.
(2) Na tomto všeobecne záväznom nariadení obce Rochovce sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Rochovciach a to dňa 12.12.2005
(3) Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Rochovce č.3/2004 zo dňa 8.12. 2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Rochovce.
(4) Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Rochovciach.
(5) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. 1. 2006.

Hlasovanie : ZA – 5, PROTI – 0, ZDRŽALI SA – 0.

V Rochovciach dňa 12.12.2005

Ing. Stanislav Levrinc
starosta obce

Vyvesené: 12. 12. 2005

Dátum zvesenia:

Späť