Kataster a mapový portál

Mapový klientKataster

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Pamätná kniha

Pamätná kniha

Letecké zábery obce Rochovce 2017

Letecké zábery obce Rochovce z 31.07.2017

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 3
DNES: 16
TÝŽDEŇ: 16
CELKOM: 452047

Internetová tržnica Farmička.sk

Sviatok

Meniny má Želmíra, Želimír, Želmír

Zajtra má meniny Ela

Obsah

Späť

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Rochovce

Obecné  zastupiteľstvo Obce Rochovce v súlade § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. Uznesením č. 124/2022 zo dňa 21.3.2022:

 

1. Vyhlasuje v zmysle §18a ods. 2 zákona č. 369/1990 zb. o obecnom zriadení v platnom znení deň konania voľby hlavného kontrolóra na 16.05.2022 na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Rochovciach.

2. Určuje pracovný úväzok hlavného kontrolóra obce Rochovce v rozsahu 18 hod. /mesačne.

3. Konštatuje, že uchádzač musí spĺňať požiadavky podľa § 18a ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a podľa § 3 ods. 1 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme,

4. Určuje začiatok funkčného obdobia hlavného kontrolóra obce Rochovce na deň 17.05.2022, ktorý je určený ako deň nástupu do práce.

5. Stanovuje podmienky voľby hlavného kontrolóra:

5.1. Kvalifikačné predpoklady – ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie

5.2. Náležitosti prihlášky:

  1. prihlášku je potrebné doručiť najneskôr do 2.5. 2022 do 15:00 hod. na adresu obecného úradu, Obecný úrad Rochovce 150, 049 36 Rochovce s označením „Voľba hlavného kontrolóra, neotvárať!“
  2. v prihláške uchádzač uvedie svoje osobné údaje v rozsahu podľa § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov, ako aj telefonický, prípadne e-mailový kontakt,
  3. súčasťou prihlášky je aj úradne overený doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní a životopis uchádzača,
  4. čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,

5.3. Proces voľby hlavného kontrolóra

Procesu voľby hlavného kontrolóra bude predchádzať prezentácia jednotlivých kandidátov.

Kandidáti sa budú prezentovať v poradí, v akom boli doručené ich prihlášky na obecný úrad,

pričom každý kandidát má právo na vystúpenie v obecnom zastupiteľstve v deň konania voľby v časovom rozsahu max. 10 min.

Pozn.:  Voľba hlavného kontrolóra prebehne tajným hlasovaním v zmysle §18a, odst. 3 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Vyvesené: 22. 3. 2022

Dátum zvesenia: 16. 5. 2022

Zodpovedá: Správce Webu

Späť