Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 3
DNES: 24
TÝŽDEŇ: 24
CELKOM: 127152

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Pamätná kniha

Pamätná kniha

Letecké zábery obce Rochovce 2017

Letecké zábery obce Rochovce z 31.07.2017

Obsah

Späť

VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE O MIESTNYCH DANIACH A MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY č. 1/2007

Mení nariadenie: VZN o dani z nehnuteľností zo dňa 12.12.2006
Stav: Platí
Dátum účinnosti: 01.01.2008

VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ
NARIADENIE O MIESTNYCH DANIACH A MIESTNOM POPLATKU
ZA KOMUNÁLNE A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY

Číslo 1/2007

PRVÁ ČASŤ

Článok 1
Úvodné ustanovenie

Obecné zastupiteľstvo v Rochovciach podľa § 11 ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zariadení v znení neskorších predpisov rozhodlo, že v nadväznosti na § 98 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady zavádza s účinnosťou od 1. januára 2008 daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za výherné hracie prístroje, miestny poplatok za komunálne a drobné stavebné odpady.

Článok 2
Predmet úpravy

Týmto VZN sa ustanovujú miestne dane, miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Článok 3
Druhy miestnych daní a poplatkov

1) Miestnymi daňami v obcí sú:
a) daň z nehnuteľnosti
b) daň za psa
c) daň za nevýherné hracie prístroje
d) daň za užívanie verejných priestranstiev
2) miestny poplatok za komunálne a drobné stavebné odpady.

Článok 4
Zdaňovacie obdobie

Zdaňovacie obdobie:
a) v Čl. 3 ods. 1 písme. a), b), c) je kalendárny rok
b) v čl. 3 ods. 2 je kalendárny rok.

Článok 5

Správcom dani a miestneho poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady podľa tohto VZN je obec Rochovce.

DRUHÁ ČASŤ

DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTI

Článok 6

1) Daň z nehnuteľnosti zahŕňa:
– daň z pozemkov
– daň zo stavieb
– daň z bytov a nebytových priestorov

2 ) Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podrobné podmienky určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti na území obce Rochovce a tiež:

a) ročné sadzby dane z nehnuteľnosti
b) podmienky oslobodenia a zníženia od dane z nehnuteľnosti
c) povinnosť daňového priznania daňovníkmi
d) podmienky platenia dane z nehnuteľnosti

3/ Zdaňovacím obdobím pre účely tohto všeobecne záväzného nariadenia je kalendárny rok.

Článok 7
Daňovník z pozemkov

1/ daňovníkom dane z pozemkov je predovšetkým
a) vlastník pozemkov zapísaný v katastri nehnuteľnosti
b) správca pozemku vo vlastníctve štátu, správca pozemku vo vlastníctve zapísaný
v katastri
c) fyzická alebo právnická osoba, ktorej boli pridelené náhradné pozemky na
obhospodarovanie
d) nájomca, ak nájomný vzťah trvá najmenej 5 rokov – a tento je zapísaný v katastri
e) nájomca, ktorý má v nájme pozemky spravované Slovenským pozemkovým fondom
f) skutočný užívateľ pozemku, ak nemožno inak daňovníka určiť.

2/ Ak sa spoluvlastníci dohodnú, daňovníkom dane z pozemkov je jeden z nich a ostatní
spoluvlastníci za daň ručia do výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak sa nedohodnú
spoluvlastníci je daňovníkom každý spoluvlastník podľa výšky svojho spoluvlastníckeho
podielu.

Článok 8
Predmet dane z pozemkov

Predmetom dane z pozemkov sú pozemky v katastri obce Rochovce podľa zápisu v
katastri nehnuteľností v členení:
a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady,
b) trvalé trávnaté porasty,
c) záhrady,
d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy,
e) zastavané plochy a nádvoria,
f) stavebné pozemky,
g) ostatné plochy okrem stavebných pozemkov.

Článok 9
Základ dane z pozemkov

1. Základom dane z pozemkov podľa čl. 8 je hodnota pozemku bez porastov určená
vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemku za 1m2. Hodnota pozemku je
uvedená v čl.9 ods.2

2. V súlade s § 7 ods.4 zák.č. 582/2004 správca dane ustanovuje, že hodnota pozemkov,
ktorou sa násobí výmera pozemkov uvedených v čl. 9 ods. 1/ tohto VZN je:

a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady …………………………………….. 12,41 Sk/m2
b) trvalé trávnaté porasty, ………………………………………………………………… 1,01 Sk/m2
c) záhrady,………………………………………………………………………………………… 40,- Sk/m2
d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy …………………………….. 2,52 Sk/m2
e) zastavané plochy a nádvoria, ……………………………………………………….. 40,- Sk/m2
f) stavebné pozemky,……………………………………………………………………. 400,- Sk/m2
g) ostatné plochy okrem stavebných pozemkov, ……………………………….. 40,- Sk/m2

Článok 10
Sadzba dane z pozemkov

Správca dane v súlade s § 8 ods. 1 zák.č. 582/2004 Z.z. určuje pre katastrálne územie Rochovce ročnú sadzbu dane nasledovne:
– z dani za ornú pôdu 1% zo základu dane
– z dani za trvalé trávnaté porasty 1% zo základu dane
– z dani za záhrady 0,30% zo základu dane
– z dani za lesné pozemky 1 % zo základu dane
– z dani za zastavané plochy a nádvoria 0,30% zo základu dane
– z dani za stavebné pozemky 0,25% zo základu dane
– z dani za ostatné pozemky s výnimkou stavebných 0,30% zo základu dane

Článok 11
Daň zo stavieb

1. Daňovníkom dane zo stavieb je vlastník stavby, alebo správca stavby vo vlastníctve štátu,
alebo správca stavby vo vlastníctve obce.
2. Pri stavbách spravovaných Slovenským pozemkovým fondom je daňovníkom nájomca.
3. Pri podielovom spoluvlastníctve stavby, každý spoluvlastník ručí za daň vo výške svojho
Spoluvlastníckeho podielu.

Článok 12
Predmet dane zo stavieb

1. Predmetom dane zo stavieb sú stavby v katastrálnom území Rochovce v členení:
a) stavby na bývanie a stavby tvoriace príslušenstvo hlavnej stavby,
b) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby využívané na skladovanie vlastnej
pôdohospodárskej produkcie,
c) stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu,
d) samostatne stojace garáže, samostatné stavby hromadných garáží,
e) priemyselné stavby a stavby slúžiace energetike, stavebníctvu,
f) stavby na ostatnú podnikateľskú a zárobkovú činnosť, skladovanie, administratívu,
g) ostatné stavby.

2. predmetom dane zo stavieb sú stavby, ktoré majú jedno, alebo viac nadzemných, podzemných podlaží alebo ich časti spojené so zemou pevným základom, na ktoré bolo vydané kolaudačné rozhodnutie, a ak sa kolaudačné rozhodnutie nevydalo, stavby alebo ich časti, ktoré sa skutočne užívajú.

Článok 13
Základ dane zo stavieb

Základom dane zo stavieb je zastavaná plocha, ktorou je výmera stavby v m2 na úrovni najrozsiahlejšej nadzemnej časti stavby.

Článok 14
Sadzba dane zo stavieb

Správca dane v súlade s § 12 ods. 2 zák.č. 582/2004 Z.z. v platnom znení ustanovuje ročnú sadzbu dane zo stavieb za každý aj začatý m2 zastavanej plochy stavby nasledovne:

a) stavby na bývanie vrátanie prvého podlažia a za ostatné stavby tvoriace
– príslušenstvo k hlavnej stavbe ………………………………………………………. 1,00 Sk/m2
– za druhé a ďalšie nadzemné podlažie ……………………………………………. 0,75 Sk/m2
b) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby využívané na
skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie …………………………… 1,00 Sk/m2
c) stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu
rekreáciu, ……………………………………………………………………………………. 3,00 Sk/m2
d) samostatne stojace garáže, samostatné stavby hromadných garáží …….. 4,00 Sk/m2
e) priemyselné stavby a stavby slúžiace energetike, stavebníctvu ………… 5,00 Sk/m2
f) stavby na ostatnú podnikateľskú a zárobkovú činnosť, skladovanie,
administratívu …………………………………………………………………………….. 40,00 Sk/m2
g) ostatné stavby …………………………………………………………………………….. 3,00 Sk/m2

Článok 15
Oslobodenie od dane a zníženie dane

1/ od dane sú oslobodené:
” Pozemky, stavby, nebytové priestory vo vlastníctve obce.

2/ správca dane poskytne oslobodenie od dane z nehnuteľnosti na:
” Pozemok miestneho cintorína
” Verejné priestory a športoviská v obci
” Kostol a priestorov tvoriace okolie ev. kostola

Článok 16
Vznik a zánik daňovej povinnosti.

1/ Daňová povinnosť vzniká 1.januára zdaňovacieho obdobia nasledujúcom po období keď
daňovník nadobudol nehnuteľnosť do vlastníctva. Daňová povinnosť zaniká 31. decembra
zdaňovacieho obdobia, v ktorom vlastníctvo zanikne.

2/ Pre vyrubenie dane je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Pri vydražení
nehnuteľnosti vzniká daňová povinnosť prvým dňom v mesiaci nasledujúceho po dni,
v ktorom sa stal vydražiteľ vlastníkom nehnuteľnosti.

3/ Daňovníci sú povinní do 30 dní po dni keď udalosť nastala alebo úkon nadobudol
účinnosť, správcovi dane oznámiť všetky skutočnosti rozhodné pre vznik alebo zánik
daňovej povinnosti.

Článok 17
Daňové priznanie

1./ Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti je daňovník povinný podať do 31. januára 2007
a potom vždy do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová
povinnosť. Daňovník, ktorý nadobudol nehnuteľnosť vydražením podáva daňové
priznanie do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti.

2./ V prípade spoluvlastníctva nehnuteľnosti priznanie podáva každá fyzická alebo právnická
osoba. Ak sa spoluvlastníci dohodnú, priznanie podá ten, koho dohodou spoluvlastníci
určili, a písomne to oznámia správcovi dane do 25. januára príslušného zdaňovacieho
obdobia. Za daň ručí každý spoluvlastník v pomere svojho spoluvlastníckeho podielu.

3./ Daňovník je povinný v priznaní uviesť všetky skutočnosti rozhodujúce na výpočet dane
a daň si sám vypočítať.

4./ Daňovník, fyzická osoba, je povinná uviesť svoje meno, priezvisko, titul, adresu trvalého
pobytu, rodné číslo, ak ide o právnickú osobu obchodné meno, alebo názov, identifikačné
číslo, sídlo. Ďalej je povinný vyplniť všetky údaje podľa daňového priznania.

Článok 18
Vyrubovanie dane

1./ Daň z pozemkov, stavieb a bytov sa vyrubí do 15. mája zdaňovacieho obdobia so stavom
k 1.1. bežného roka.
2./ Pri dohode spoluvlastníkov správca dane vyrubí daň tomu daňovníkovi, koho
spoluvlastníci určili v dohode.

Článok 19
Platenie dane

Správca dane v súlade s § 21 zák.č. 582/2004 Z.z. určuje platenie dane z nehnuteľnosti nasledovne:

a.) daň do čiastky 1.000,- Sk ………………………………………….do 31.mája
b.) daň nad čiastku 1.000,- Sk sa rozdelí na 4 rovnaké čiastky, splatné do:
” Do 31.mája
” Do 30. júna
” Do 30. septembra
” Do 30. novembra
Okrem daňovníka prevádzkujúceho poľnohospodársku výrobu
c.) ak ide o daňovníka prevádzkujúceho poľnohospodársku výrobu, v štyroch splátkach, a to
” 10% dane do 31.mája
” 20% dane do 30. júna
” 20% dane do 30. septembra
” 50% dane do 30. novembra

TRETIA ČASŤ
DAŇ ZA PSA
Článok 20

Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov, chovaný fyzickou osobou.
Predmetom dane za psa nie je:
a.) pes chovaný na vedecké účely,
b.) pes so špeciálnym výcvikom na sprevádzanie nevidomej osoby,
c.) pes, ktorého vlastní občan s ťažkým zdravotným postihnutím.

Článok 21
Daňovník

Daňovníkom dane za psa je tá fyzická alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom psa na území obce Rochovce. Ak sa vlastníctvo psa nepreukáže, daňovníkom je držiteľ psa na území obce Rochovce.
Článok 22
Základ dane

Základom dane za psa je počet psov.
Článok 23
Sadzba dane.

Správca dane v súlade s § 25 zák.č. 582/2004 Z.z. v platnom znení určuje sadzbu dane za psa v čiastke 100,- Sk za jedného psa a za každého ďalšieho v sume 100,- Sk na kalendárny rok.

Článok 24
Vznik a zánik daňovej povinnosti.

Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca, nasledujúcom po mesiaci, v ktorom daňovník nadobudol psa. Zaniká prvým dňom v mesiaci nasledujúcom po mesiac, v ktorom daňovník už nie je vlastníkom alebo držiteľom psa.

Článok 25
Oznamovacia povinnosť

1./ Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti do 30 dní od vzniku
daňovej povinnosti a v tejto lehote daň za zdaňovacie obdobie, alebo pomernú časť dane na
zostávajúce mesiace psa zaplatiť.
2./ V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia
do 31.januára/marca/ zdaňovacieho obdobia.
3./ Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia, daňovník to oznámi
správcovi dane najneskôr do 30. dní odo dňa zániku daňovej povinnosti podľa § 26
správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, za
ktoré daň bola zaplatená.

ŠTVRTÁ ČASŤ
DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE

Článok 26
Predmet dane

1./ Predmetom dane sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú za odplatu, pričom peňažnú výhru
nevydávajú.

Sú to : a/ elektronické prístroje a počítačové hry
b/ mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty.

Článok 27
Daňovník

Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje prevádzkuje v obci Rochovce.

Článok 28
Základ dane

Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov.

Článok 29
Sadzba dane.

Správca dane v súlade s § 55 zák.č. 582/2004 Z.z. v platnom znení určuje sadzbu dane za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok, v čiastke 500,- Sk.

Článok 30
Vznik a zánik daňovej povinnosti.

Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania nevýherných hracích prístrojov a zaniká dňom ukončenia prevádzkovania.

Článok 31
Oznamovacia povinnosť a platenie dane.

1./ Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní
od vzniku daňovej povinnosti. V tejto lehote daň zaplatiť za celé zdaňovacie obdobie alebo
pomernú časť zdaňovacieho obdobia.

2./ V ďalších obdobiach je daň za zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 31. januára
zdaňovacieho obdobia.

3./ Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to oznámi
správcovi dane do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú
časť dane za zostávajúce dni zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená.

Článok 32
Miestna príslušnosť.

Miestne príslušnou obcou je obec Rochovce na území ktorej sa nevýherné hracie prístroje prevádzkujú.

Článok 33
Splnomocňovacie ustanovenia

Prevádzkovateľ nevýherného hracieho prístroja predloží obecnému úradu daňové priznanie k prevádzkovanie nevýherného hracieho prístroja, kde sa uvádza: dátum zakúpenia prístroja, uvedenia prístroja do prevádzky, počet prístrojov, výrobné číslo prístroja. K daňovému priznaniu je povinný predložiť: herný plán, certifikát výrobcu nevýherného hracieho prístroja, pravidlá hry. Daňovník odvedie daň za nevýherný hrací prístroj na účet správcu dane v lehote do 10 dní od podania daňového priznania.

PIATA ČASŤ
Daň za užívanie verejného priestranstva

Článok 34

1. Verejným priestranstvom na účely tohto VZN sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve obce Rochovce, ktorými sa rozumejú nasledovné miesta:
a) hlavné ( štátne) a všetky vedľajšie ( miestne) cestné komunikácie v celej svojej dĺžke a v šírke krajnice po krajnicu,
b) vybudovaný chodník, príp. aj upravená plocha pre chodenie obyvateľov na celom území obce,
c) všetky neknihované parcely v intraviláne obce
2. Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva a dočasné parkovanie motorového vozidla na vyhradenom priestore verejného priestranstva.
3. Osobitným užívaním verejného priestranstva sa podľa tohto VZN rozumie
a) umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb,
b) umiestnenie stavebného zariadenia, predajného zariadenia,
c) umiestnenie skládky
d) trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska.
4. Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva.
5. Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného priestranstva v m2 alebo parkovacieho miesta.

Článok 35
Sadzba dane

Sadza dane za užívanie verejného priestranstva je:
– 10,- za každý aj začatý m2 osobitne užívaného verejného priestranstva a za každý deň slúžiaceho na poskytovanie služieb, predajné služby, podľa písm. a/ a b/ bodu 3
– 5,- Sk za každý aj začatý m2 osobitne užívaného verejného priestranstva a za každý aj začatý deň slúžiaceho na skladovanie podľa bodu 3. písm. c/ a d/.

Článok 36
Vznik a zánik daňovej povinnosti

1. Daňová povinnosť vzniká začatím užívania verejného priestranstva a zaniká ukončením užívania verejného priestranstva.
Daňovník je povinný osobne alebo písomne podať oznámenie o začatí užívania verejného priestranstva Obecnému úradu v Rochovciach a to pred začatím osobitného užívania verejného priestranstva, výnimočne v deň, v ktorom sa má realizovať užívanie verejného priestranstva.
Daňovník je tiež povinný ohlásiť do 3 dní každú skutočnosť, ktorá má alebo môže mať vplyv na výšku stanovenej, resp. zaplatenej dane. Daňovník je povinný oznámiť Obecnému úradu v Rochovciach skutočnosť, že osobitné užívanie verejného priestranstva skončilo a verejné priestranstvo bolo uvedené do pôvodného stavu.

Článok 37
Vyrubenie poplatkov

Miestnu daň obec vyrubí platobným výmerom a splatnosť sa stanovuje nasledovne:
a) jednorázovo v hotovosti do pokladne obecného úradu
b) pri dobe užívania verejného priestranstva najviac 15 dní pri ohlasovaní vzniku poplatkovej povinnosti na Obecnom úrade v Rochovciach
c) pri dobe užívania verejného priestranstva dlhšie ako 15 dní a to týždennými alebo mesačným splátkami, pričom termín a spôsob splátok určí poverený zamestnanec správcu miestnej dane na Obecnom úrade v Rochovciach pri ohlásení vzniku daňovej povinnosti daňovníkom.

MIESTNY POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY A STAVEBNÉ ODPADY

Článok 38

Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa platí za nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom, ktorý vzniká na území obce.

Poplatok za komunálne a drobné stavebné odpady platí poplatník, ktorým je:
a.) fyzická osoba
” Občan, ktorý má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt
” Občan, alebo občania, ktorí nemajú v obci trvalý alebo prechodný pobyt, ale sú vlastníkmi nehnuteľnosti v obci / chaty, chalupy/, čiže danú nehnuteľnosť užívajú a sú zapísaní na liste vlastníctva.

b.) právnická osoba
” Ktorá je oprávnená užívať nehnuteľnosť nachádzajúca sa na území obce, na iný účel ako na podnikanie

c.) podnikateľ
” Fyzická alebo právnická osoba, ktorý je oprávnený užívať nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania.

Článok 39
Dĺžka obdobia

Dĺžka obdobia, na ktorý sa určuje poplatok za komunálne odpady a stavebné odpady je jeden kalendárny rok.

Článok 40
Sadzba poplatku

Správca dane v súlade s § 83 ods. 2 zák.č. 582/2004 Z.z. v platnom znení určuje sadzbu dane za osobu za kalendárny deň ………………………………………………….0,27 Sk/1deň. t.j. 100,-/ rok
Podnikatelia ……………………………………………………………………… 1,37 Sk/deň t.j. 500,-/ rok

Článok 41
Vznik a zánik poplatkovej povinnosti

Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v čl. 35 tohto VZN.
V prípade, že táto skutočnosť zanikne, zaniká aj poplatková povinnosť.

Článok 42
Ohlasovacia povinnosť

V uvedenom ustanovení sa ukladá občanovi povinnosť ohlasovať údaje, ktoré majú vplyv na zánik alebo zmenu poplatkovej povinnosti.

Ohlasovaciu povinnosť je povinný vykonať každý poplatník do jedného mesiac:
a.) odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti
b.) odo dňa, keď nastala skutočnosť, ktorá má vplyv na zánik poplatkovej povinnosti
c.) odo dňa skončenia určeného obdobia, ak v priebehu tohto obdobia došlo k zmene už
ohlásených údajov.

” Svoje identifikačné údaje / meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého alebo prechodného pobytu/
” Identifikačné údaje osôb, s ktorými žije v spoločnej domácnosti a za ktoré platí poplatok
” V prípade právnickej osoby a podnikateľa, názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania a identifikačné číslo.

Ohlasovaciu povinnosť si občan splní vyplnením predpísaného tlačiva.

Ak poplatník požiada a predloží nasledovné doklady:
a./ potvrdenie o tom, že sa dlhodobo zdržiava v zahraničí
b./ potvrdenie o výkone základnej vojenskej služby
c./ čestné vyhlásenie, že neužíva nehnuteľnosť, ktorú je oprávnený užívať viac ako 90 za
sebou nasledujúcich dní, obec je povinná znížiť poplatok podľa najnižšej sadzby, alebo mu
poplatok odpustiť za celé preukazované obdobie.

Článok 43
Vyrubenie poplatku

Poplatok obec vyrubí platobným výmerom.

Článok 44
Splnomocňovacie ustanovenia

Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa vyrubuje platobným výmerom za predchádzajúci kalendárny rok.

Článok 45
Zaokrúhľovanie

1./ Základ dane sa zaokrúhľuje na celé koruny nadol.
2./ Daň a poplatok sa zaokrúhľuje na celé koruny nahor.

Článok 46
Konanie

Ak sa v tomto VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady obce Rochovce neustanovuje inak, postupuje sa v konaní vo veciach miestnych daní a poplatkoch podľa zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.

Článok 47
Prechodné a záverečné ustanovenia

1./ VZN schválené na zasadaní Obecného zastupiteľstva dňa 14.12.2007
2./ VZN nadobúda účinnosť dňa 1.januára 2008

Článok 48
Zrušovacie ustanovenia

VZN o miestnych daniach a miestom poplatku sa ruší:

1./ VZN o dani z nehnuteľnosti zo dňa 12.12.2006

2./ Návrh VZN vyvesené dňa : 27.11.2007
– zvesené dňa: 13.12.2007
3./ VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Rochovce dňa: 14.12.2007

Hlasovanie: ZA -5, PROTI – 0, ZDRŽALI SA – 0

Ing. Stanislav Levrinc
starosta obce

Vyvesené: 14. 12. 2007

Dátum zvesenia:

Späť