Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 1
DNES: 22
TÝŽDEŇ: 22
CELKOM: 127150

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Pamätná kniha

Pamätná kniha

Letecké zábery obce Rochovce 2017

Letecké zábery obce Rochovce z 31.07.2017

Obsah

Späť

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

 Obecné zastupiteľstvo v Rochovciach na základe § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanovení zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov vydáva

Všeobecne záväzné nariadenie

 č. 3/2012

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady

a drobné stavebné odpady

I. ČASŤ

§ 1 Úvodné ustanovenie:

1)      Toto všeobecne záväzné nariadenie (VZN) upravuje podrobne podmienky ukladania a vyberania miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Rochovce.

2)      Obec Rochovce na svojom území zavádza tieto miestne dane :
a) daň z nehnuteľností (daň z pozemkov a daň zo stavieb)
b) daň za psa
c) daň za užívanie verejného priestranstva
d) daň za ubytovanie
e) daň za nevýherné hracie prístroje

3)      Obec Rochovce na svojom území ukladá miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej „poplatok“).

4)      Zdaňovacím obdobím miestnych daní (daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za nevýherné hracie prístroje) a poplatku je kalendárny rok, ak § 90 ods. 3 až 6 neustanovuje inak.

II. ČASŤ

§ 2 Daň z nehnuteľností

Daň z pozemkov

1)      Daňovníkom dane z pozemkov sú tí, ktorí sú uvedení v ustanovení § 5 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zákonov.

2)      Predmetom dane z pozemkov sú pozemky na území obce Rochovce v členení podľa § 6 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zákonov.

3)      Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu orná pôda, ovocné sady a trvalé trávne porasty je hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pôdy za 1 m2 uvedenej v prílohe č. 1 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zákonov.

Základy dane sú nasledovné :

a)      orná pôda:           0,4119 €/m2

b)      TTP :                   0,0335 €/m2

4)      Základom dane z pozemkov pre lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, je hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemku zistenej na 1 m2 podľa zákona č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku.
Ak daňovník hodnotu pozemku nepreukáže znaleckým posudkom, ustanovuje obec Rochovce v zmysle § 7 ods. (5) zákona 582/2004 Z. z. hodnotu pozemku na 0,0836 €/m2.

5)      Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu záhrada, zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy, stavebné pozemky je hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemkov za 1 m2 uvedenej v prílohe č. 2 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zákonov, pričom hodnota pozemkov je nasledovná :

– stavebné pozemky                                                        13,2700 €/m2

– záhrady                                                                           1,3200 €/m2

– zastavané plochy a nádvoria                                         1,3200 €/m2

– ostatné plochy s výnimkou stavebných pozemkov      1,3200 €/m2

Sadzba dane z pozemkov

Správca dane na území celej obce Rochovce určuje ročnú sadzbu dane z pozemkov podľa § 8 ods. 2  pre pozemky druhu :

a)      orná pôda, ovocné sady, trvalé trávne porasty vo výške                         1,00 %

b)     záhrady vo výške                                                                                        0,30 %

c)      lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy vo výške                      1,00 %

d)     zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy vo výške                            0,30 %

e)      stavebné pozemky vo výške                                                                       0,25 %

Daň z pozemkov sa vypočíta ako súčin základu dane a ročnej sadzby dane z pozemkov.

Daň zo stavieb

1)      Daňovníkom dane zo stavieb sú uvedení v ustanovení § 9 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zákonov.

2)      Predmetom dane z o stavieb podľa § 10 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zákonov sú stavby na území obce Rochovce, ktoré majú jedno alebo viac nadzemných podlaží alebo podzemných podlaží spojené so zemnou pevným základom. Na daňovú povinnosť nemá vplyv skutočnosť, že sa stavba prestala užívať.

3)      Základom dane zo stavieb je výmera zastavanej plochy v m2.

  Sadzba dane zo stavieb

4)      Ročná sadzba dane zo stavieb je v obci Rochovce za každý aj začatý m2 zastavanej plochy nasledovná :

a)      stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu : 0,0330 €

b)     stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu : 0,0330 €

c)      stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na rodinnú rekreáciu :
0,1000 €

d)     samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby používané na tieto účely, postavené mimo obytných domov : 0,1400 €

e)      priemyselné stavby a stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu : 0,1700

f)       stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou : 1,2700

g)      ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až f) : 0,1000

5)      Pri viacpodlažných stavbách určuje obec príplatok za podlažie k sadzbe dane vo výške 0,0330 za každý aj začatý m2 zastavanej plochy za ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.

Daň zo stavieb sa vypočíta ako súčin základu dane a ročnej sadzby dane zo stavieb. Ak ide o viacpodlažnú stavbu, daň zo stavieb sa vypočíta ako súčin základu dane a ročnej sadzby dane zvýšenej o súčin počtu ďalších podlaží a príplatku za podlažie.

§ 3 Oslobodenie od dane a zníženie dane

1.)    V obci Rochovce sú od dane z pozemkov  oslobodené :

a)      pozemky, na ktorých sú cintoríny,  urnové háje a rozptylové lúky

b)      pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk

c)      pozemky funkčne spojené so stavbami slúžiacimi verejnej doprave

d,  pozemky a stavby , alebo ich časti vo vlastníctve cirkví – evanjelícky kostol

Daňová povinnosť vzniká a zaniká daňovníkovi podľa ustanovení § 18 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zákonov.

§ 5 Daň za psa

1.)    Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou na území obce Rochovce. Predmetom dane za psa nie je pes špecifikovaný v § 22 ods. (2) zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpad v znení neskorších zákonov.

2.)    Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom psa alebo držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.

3.)    Sadzba dane je 4,00 € za jedného psa na kalendárny rok.

4.)    Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane podľa ods. 1.) a zaniká prvým dňom mesiaca, v ktorom pes prestal byť predmetom dane.

§ 6 Daň za užívanie verejného priestranstva

1)      Verejným priestranstvom na účely tohto VZN sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve obce Rochovce, ktorými sa rozumejú miestne komunikácie v celej svojej dĺžke a šírke od krajnice po krajnicu, vybudovaný chodník, príp. aj upravená plocha pre chodenie obyvateľov na celom území obce, mosty, verejné parky, autobusové zastávky, športové priestory slúžiace verejnému užívaniu.

2)      Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva.

3)      Osobitným užívaním verejného priestoru sa rozumie :

a)      umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb a predajného zariadenia

b)      umiestnenie stavebného zariadenia  alebo skládky materiálov

4)      Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva.

5)      Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného priestranstva v m2.

6)      Sadzba dane za každý aj začatý m2 osobitne užívaného verejného priestranstva a každý aj začatý deň je za :

a)      umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb
a predajného zariadenia                                                                           1,00 EUR

b)      umiestnenie stavebného zariadenia , skládky – skladovanie materiálov 0,17 EUR

7)      Oslobodenie od dane je pre fyzické a právnické osoby za :
a) kultúrnu a športovú akciu usporiadanú na verejnom priestranstve bez vstupného alebo akciu, ktorej celý výťažok je určený na charitatívne a verejnoprospešné účely.
b) stavby a plánované rekonštrukcie, opravy alebo údržby verejného vodovodu, kanalizácie, miestneho rozhlasu a verejného osvetlenia

8)      Daňová povinnosť vzniká dňom začatia osobitného užívania verejného priestranstva a zaniká dňom ukončenia osobitného užívania verejného priestranstva.

9)      Daňovník je povinný osobne alebo písomne podať oznámenie o začatí osobitného užívania verejného priestranstva Obecnému úradu v Rochovciach. Daňovník je tiež povinný oznámiť Obecnému úradu v Rochovciach skutočnosť, že osobitné užívanie verejného priestranstva skončilo a verejné priestranstvo bolo uvedené do pôvodného stavu. Oznámenie tvorí prílohu č. 3 tohto VZN.

10)  Miestnu daň obec vyrubí rozhodnutím. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

§ 7 Daň za ubytovanie

1)      Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v ubytovacom zariadení, ktorého kategorizáciu určuje osobitný predpis
(ďalej len „zariadenie“)

2)      Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje.

3)      Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie poskytuje.

4)      Základom dane je počet prenocovaní

5)      Sadzbu dane určuje správca dane vo výške 0,10 EUR na osobu a prenocovanie.

6)      Platiteľ dane je povinný správcovi oznámiť raz polročne do 15 dní po ukončení polroka počet ubytovaných osôb, počet prenocovaní a výšku dane za jednotlivé mesiace.

7)      Na účely dane je platiteľ dane povinný viesť evidenciu dane z ubytovania vybratej od daňovníkov, ktorá musí byť doložená potvrdeniami o zaplatení dane s nasledovnými údajmi: meno a priezvisko ubytovaného, trvalý pobyt, číslo OP, dátum príchodu a odchodu, výška dane za ubytovanie.

8)      Platiteľ dane odvádza daň z ubytovania obci v lehote do 30 dní po skončení polroka, v ktorom vznikla daňová povinnosť.

 

§ 8 Daň za nevýherné hracie prístroje

1)      Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú výhru a sú prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti  (ďalej len „nevýherné hracie prístroje“)

2)      Nevýherné hracie prístroje sú :

a)       elektronické prístroje na počítačové hry

b)      mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné hry.

3)      Daňovníkom je fyzická osoba, alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje prevádzkuje.

4)      Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov.

5)      Sadzbu dane určuje správca dane vo výške 20,00 EUR za jeden nevýherný hrací prístroj na kalendárny rok.

6)      Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa nevýherný hrací prístroj začal prevádzkovať, a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom sa ukončilo jeho prevádzkovanie.

7)      Na účely dane z nevýherných hracích prístrojov je daňovník povinný viesť preukaznú evidenciu obsahujúcu nasledovné údaje o každom hracom prístroji :

a)      druh, výrobné číslo nevýherného hracieho prístroja

b)      miesto prevádzky

c)      dátum začatia prevádzkovania

d)     dátum ukončenia prevádzkovania

 

III. ČASŤ

§ 9 Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (POPLATOK)

1.)    Poplatok sa platí za komunálne odpady okrem elektroodpadov a biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce.

2.)    Ak ďalej nie je ustanovené inak, poplatok platí poplatník podľa § 77 ods. 2 až 4 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zákonov                       .

3.)    Poplatok od poplatníka v ustanovenej výške pre obec vyberá a za vybraný poplatok ručí vlastník nehnuteľnosti alebo správca  v zmysle § 77 ods. 5 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zákonov.

4.)    Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v § 77 ods. 2 zákona o miestnych daniach a zaniká dňom, ktorým zanikne táto skutočnosť.

5.)    Sadzba poplatku je 0,027 € za osobu na kalendárny deň, za kalendárny rok 10,00 €. V obci nie je zavedený množstvový zber.

6.)    Správca dane poplatok zníži na 0,027 € za osobu na kalendárny deň na obdobie (viac ako 90 dní), za ktoré poplatník preukáže, že sa v zdaňovacom období nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce.

Poplatok bude rozhodnutím znížený na základe nasledovných dokladov, najmä:

a) študenti (s výnimkou študentov denne dochádzajúcich) – potvrdenie o dennom štúdiu na vysokej/strednej škole mimo územia obce

b) pracujúci alebo prechodne ubytovaný mimo územia obce (s výnimkou denne dochádzajúcich)
– kópia pracovnej zmluvy s miestom výkonu práce mimo územia obce, resp. potvrdenie zamestnávateľa o vykonávaní práce mimo územia obce

– potvrdenie o prechodnom pobyte a vyrubení/zaplatení poplatku v danej obci

– potvrdenie o umiestnení v zariadení sociálnych služieb

– potvrdenie o výkone trestu odňatia slobody

c) osoby pracujúce v zahraničí – potvrdenie od zamestnávateľa alebo agentúry, že vykonáva prácu v zahraničí alebo pracovnú zmluvu. V prípade, že potvrdenie nie je v slovenskom, českom alebo maďarskom jazyku, je potrebné k dokladom predložiť aj ich preklad. Potvrdenie pre odpustenie poplatku je potrebné predložiť do 30.11. bežného roka, za ktorý sa odpustenie požaduje.

7.)    Výpočet poplatku :

  • Poplatok sa pre daňovníkov určuje ako súčin sadzby poplatku a počtu kalendárnych dní v určenom období, počas ktorých má alebo bude mať poplatník v obci Rochovce trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo počas ktorých nehnuteľnosť užíva alebo je oprávnený ju užívať, vynásobený koeficientom 1.
  • Ukazovateľ produkcie komunálnych odpadov v zdaňovacom období pre podnikateľov poskytujúcich služby v maloobchode je súčet priemerného počtu zamestnancov pripadajúcich na zdaňovacie, vynásobený koeficientom 1. Do počtu osôb sa nezapočítavajú osoby, ktoré majú v obci trvalý alebo prechodný pobyt a z titulu pobytu platia poplatok.
  • Ukazovateľ produkcie komunálnych odpadov pre podnikateľov poskytujúcich  reštauračné, kaviarenské alebo iné pohostinské služby, je vypočítaný ako súčet priemerného počtu zamestnancov pripadajúcich na zdaňovacie obdobie (do počtu osôb sa nezapočítavajú osoby, ktoré majú v obci trvalý alebo prechodný pobyt a z titulu pobytu platia poplatok) a priemerného počtu miest určených na poskytovanie služieb v zdaňovacom období. Rozhodujúcim obdobím je predchádzajúci kalendárny rok, v ktorom bol poplatník oprávnený poskytovať služby.

8.)    Zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie poplatku a zánik poplatkovej povinnosti v priebehu zdaňovacieho obdobia je poplatník povinný oznámiť obci do 30 dní odo dňa, kedy tieto nastali.

Ohlásenia k poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady (vznik, zánik) tvoria prílohu tohto VZN. Ku ohláseniu priloží poplatník potrebné doklady ktoré odôvodňujú zmeny skutočností súvisiacich s poplatkom.

9.)    Poplatok obec vyrubuje každoročne rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie. Poplatok je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.  Ak vznikne poplatková povinnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia, obec vyrubí pomernú časť poplatku rozhodnutím začnúc dňom vzniku poplatkovej povinnosti až do konca príslušného zdaňovacieho obdobia. Obec vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, ktorému zanikla povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia a preukáže splnenie podmienok na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti (kópia úmrtného listu, kópia odhlásenia z trvalého, prechodného pobytu).

IV. ČASŤ

§ 10 Spoločné a záverečné ustanovenia

Spoločné ustanovenia

1.)     Správu miestnych daní a miestneho poplatku vykonáva obec Rochovce prostredníctvom starostu obce a poverených zamestnancov obce Rochovce.

2.)     Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za nevýherné hracie prístroje je daňovník povinný podať obci do 31.januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť k týmto daniam alebo niektorej z nich podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.

3.)     Ak vznikne daňová povinnosť k dani za psa, k dani za nevýherné hracie prístroje v priebehu zdaňovacieho obdobia, daňovník je povinný podať priznanie k tej dani, ku ktorej vznikla daňová povinnosť najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku tejto daňovej povinnosti.

4.)     Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia daňovník nadobudne nehnuteľnosť vydražením je povinný podať priznanie k dani z nehnuteľností do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti.

5.)     Ak daňovník už podal priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za nevýherné hracie prístroje a :

a)      v niektorom z nasledujúcich zdaňovacích období vznikne zmena (vznik alebo zánik daňovej povinnosti) pri vlastníctve, správe a lebo nájomnom vzťahu k pozemkov, stavbám, je povinný podať čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností správcovi dane najneskôr do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.

b)      daňová povinnosť k dani za psa, k dani za nevýherné hracie prístroje alebo niektorej z nich vznikne alebo zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia, je povinný podať čiastkové priznanie k tej dani, ku ktorej vznikne alebo zanikne daňová povinnosť správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku alebo zániku daňovej povinnosti.

c)      v priebehu zdaňovacieho obdobia nadobudne nehnuteľnosť vydražením, je povinný podať čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností do 30 dní odo doňa vzniku daňovej povinnosti správcovi dane.

V čiastkovom priznaní je daňovník povinný uviesť len zmeny oproti dovtedy podanému priznaniu k dani z nehnuteľností, k dani za psa a k dani za nevýherné hracie prístroje vrátane čiastkového priznania k týmto daniam alebo niektorej z nich.

6.)     Podmienky na podanie opravného priznania a dodatočného priznania sú špecifikované v § 99c zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zákonov.

7.)     Ak je pozemok, stavba v spoluvlastníctve viacerých osôb, priznanie, čiastkové prizna-nie, opravné priznanie alebo dodatočné priznanie k dani z nehnuteľností podá každý spoluvlastník do výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak sa spoluvlastníci dohodnú, príslušné priznanie podá zástupca, ktorého dohodou učili spoluvlastníci, pričom túto skutočnosť vyznačí v príslušnom priznaní. Ak je pozemok, stavba v bez-podielovom spoluvlastníctve manželov, príslušné priznanie podáva jeden z manželov.

8.)     Daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za nevýherné hracie prístroje vyrubuje správca dane – Obec Rochovce každoročne podľa stavu k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia na celé zdaňovacie obdobie rozhodnutím, s výnimkou prípadov ustanovených v § 99e ods. 2 až 7 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplat-ku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zákonov.

9.)     Vyrubená daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za nevýherné hracie prístroje sú splatné do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

10.) Včas podané odvolanie proti rozhodnutiu má odkladný účinok v tej časti výroku, ktorá bola odvolaním napadnutá;  právoplatnosť ostatných výrokov nie je dotknutá.

11.) Daňovník označí platbu miestnej dane a poplatku spôsobom, ktorý určí obec rozhodnutím. Ak daňovník platbu neoznačí, obec neoznačenú platbu použije na úhradu daňového nedoplatku, splátku miestnej dane a poplatku po lehote splatnosti s najstarším dátumom splatnosti v čase prijatia platby.

§ 11

Suma dane, ktorú správca dane nevyrubí

      1.) Správca dane ustanovuje, že daň najviac v úhrne do 2 eur nebude vyrubovať.

Záverečné ustanovenia

1.)     Pokiaľ v tomto všeobecnom záväznom nariadení nie je podrobnejšia úprava, odkazuje sa na zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zákonov.

2.)     Na tomto všeobecne záväznom nariadení obce Rochovce sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Rochovciach dňa 12.12.2012 uznesením č. 5/2012z.

3.)     Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Rochovce č.1 /2007 zo dňa 14.12.2007  o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

4.)      Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Rochovciach, ktoré nadobúdajú účinnosť vždy od 1.1. nasledujúceho roku.

5.)     Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1.1.2013.

V Rochovciach, dňa 12.12.2012.

 

..……………………………

Ing. Stanislav Levrinc                                                                                                                   starosta obce

 

Príloha:

1. Ohlásenia k poplatku za komunálne odpady fyzických osôb
F1 – ohlásenie – vznik poplatkovej povinnosti
F2 – ohlásenie – zánik poplatkovej povinnosti

Vyvesené: 12. 12. 2012

Dátum zvesenia:

Späť