Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 2
DNES: 166
TÝŽDEŇ: 1544
CELKOM: 109734

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Pamätná kniha

Pamätná kniha

Letecké zábery obce Rochovce 2017

Letecké zábery obce Rochovce z 31.07.2017

Obsah

Späť

Číslo rokovacie: 2/2018

Zverejnenie zámeru predaja majetku obce Rochovce z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Zverejnenie zámeru predaja majetku obce Rochovce z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

OBEC ROCHOVCE

049 36 Rochovce 150

Zastúpená Ing. Stanislavom Levrincom

starostom obce

 

zverejňuje

Na základe žiadosti Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice,

IČO 36599361, DIČ 2022082997, IČ DPH SK2022082997, v zmysle § 9a ods.8 písm. e, zákona č.138/1991 Z.z. v znení neskorších predpisov

oznámenie o zámere predaja majetku obce Rochovce z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

 

Predmet predaja:  - časť pozemku  na LV č. 566 parc. č. 399 o celkovej výmere 377 m2. Od uvedeného pozemku bude odčlenená geometrickým plánom časť pozemku, ktorá bude zastavaná stavbou kioskovej trafostanice s príslušenstvom (ďalej len „odčlenený pozemok“). Odčlenený pozemok bude zameraný geometrickým plánom, ktorý bude zhotovený po realizácii stavby
a ktorý zabezpečí kupujúci na vlastné náklady.

Cena pozemku: Kúpna cena je určená 300 EUR, dohodnutej podľa zák. č. 18/1996 Z.z. o cenách.

Kupujúci:  Východoslovenská distribučná, a.s.,

                    Mlynská 31, 042 91 Košice,

                    IČO 36599361,

                    DIČ 2022082997,

                    IČ DPH SK2022082997

Zastúpenie: Ing. Ján Juhaščik, vedúci odboru Sieťový inžiniering

                    Mgr. Otília Ondová – špecialista inžinieringu

 

Zdôvodnenie prípadu hodného osobitého zreteľa: Ako dôvod hodný osobitného zreteľa sa pri tomto predaji považuje dôvod, že predmetný pozemok je  z hľadiska jeho umiestnenia pre obec nevyužiteľný, nepotrebný a umiestnením kioskovej trafostanice s príslušenstvom sa zlepší kvalita dodávky elektrickej energie v obci a v prípade výpadkov el. energie bude rýchla dostupnosť k predmetnej kioskovej trafostanici. 

Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy a predaj pozemku bude predložený na schválenie obecnému zastupiteľstvu v Rochovciach.

Zámer predaja pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol schválený uznesením Obecného zastupiteľstva č. 2/2018  dňa 12.03.2018 v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom obce Rochovce a majetkom štátu, ktorý bol zverený obci Rochovce.

 

Zverejnené: 13.03.2018

                                                                                        Ing. Stanislav Levrinc

                                                                                               starosta obce   

Zverejnenie zámeru predaja majetku obce Rochovce z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

IP10186-Rochovce-TS-DSP

 

Vyvesené: 13. 3. 2018

Dátum zvesenia: 30. 3. 2018

Zodpovedá: Obec Rochovce

Späť